ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією ТОВ «ВІННИЦЯ АГРО ЕКСПЕРТ»  укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www. vae.com.ua.

Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті ТОВ «Вінниця Агро Експерт» та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

Магазин – сайт ТОВ «Вінниця Агро Експерт», розміщений за адресою www.vae.com.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

Продавець  – Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінниця Агро Експерт»  (код ЄДРПОУ 37980198), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, та знаходиться за адресою : 21001, Україна, м. Вінниця, вулиця Стрілецька (Червоноармійська), 16А

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

1.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованого на сайті Магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця договір може бути оформлений у письмовій формі.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Магазині через форму «кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Магазину.

2.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

ЦІНА ТОВАРУ

3.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Магазину. Всі ціни на Товари вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

3.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

3.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Магазину.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

4.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

4.2. Продавець має право:

4.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

4.3 Покупець зобов'язується:

4.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті Магазину.

4.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. За ініціативою Покупця для виявлення прихованих недоліків стосовно Товару по якості в момент його передачі може бути здійснений відбір зразків Товару з дотримання відповідних вимог нормативно-правових документів щодо такого відбору в присутності представника Продавця. Зразки мають бути опломбовані та підписані представниками Сторін.

5.2. Один відібраний зразок передається до Державного підприємства інституту екологічної гігієни та токсикології ім. Л.І.Медведя для проведення аналізів засобів захисту рослин, добрив з мікроелементами, регуляторів росту рослин, а сторонам залишається для зберігання по одному зразку.

5.3. Відбір зразків оформляється відповідним актом, який складається у 3 (трьох) примірниках: по одному для кожної із Сторін і один для передачі до Державного підприємства інституту екологічної гігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя для проведення аналізів разом з відібраним зразком.

5.4. У випадку наявності обґрунтованої претензій щодо якості Товару, Покупець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих  днів з дня отримання результатів, направити претензію на адресу Продавця.

5.5. Сторони дійшли згоди, що у випадку визнання претензії Продавця, останній зобов’язується замінити Товар протягом 10 (десяти) робочих днів або зменшити суму зобов’язань Покупця на суму, яка дорівнює ціні неякісного Товару.

5.6. Стосовно  Товару, яким є засоби захисту рослин, добрива з мікроелементами та регулятори росту рослин, претензії щодо прихованих недоліків Товару, які заявляються після застосування Товару, приймаються та можуть бути задоволені Продавцем лише у випадку присутності представника Продавця під час першого застосування Товару. Під час такого першого застосування Товару представники Продавця та Покупця складають Акт застосування Товару на контрольній смузі. В Акті зазначається вид застосованого Товару, час його застосування, місце застосування, рослинна культура щодо якої застосований Товар та інші данні. При розгляді Претензії Продавцем береться до уваги результати застосування Товару на контрольній смузі

5.7. Покупець направляє претензію Продавцю факсимільним зв’язком та поштовим відправленням (факсимільна копія претензії має силу оригіналу до моменту заміни її оригіналом з підписом та відтиском печатки). Претензії Покупця розглядаються Продавцем в десятиденний строк, який обчислюється з дня одержання претензії можуть бути визнані обґрунтованими тільки при умові дотримання Покупцем вимог згідно розділу 5 Договору,  а також вимог інструкцій виробника, інших нормативних документів по транспортуванню, зберіганню та застосуванню Товару.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.

6.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

7.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

7.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

8.1. Реєструючись на сайті Магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, діючих на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.

8.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій кабінет» на сайті www. vae.com.ua.

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА САЙТІ

9.1. Сайт Магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення.

9.2. Увесь зміст сайту Магазину охороняється законодавством України, міжнародними договорами.

9.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Магазину, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 4.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

11.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.